ไทย |  Eng
หน้าหลัก  > ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ > ใส่หมายเลขบัตร > ตรวจสอบตัวตน > บันทึกข้อมูล > ยืนยันข้อมูล > สิ้นสุดการทำรายการ

K-Consolidated Statement

K-Consolidated Statement คือ บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้า THE WISDOM และ ลูกค้า THE PREMIER ของเครือธนาคารกสิกรไทย

บริการนี้ได้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลทรัพย์สินของท่านโดยสรุปข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนของบัญชีทุกประเภทไว้ในรายงานฉบับเดียว ซึ่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ได้แก่
 • ยอดเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย ทุกประเภท ทุกบัญชี รวมถึงบัญชีร่วม 
 • มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริการของบลจ.กสิกรไทย และบลจ.อื่น  ๆ ที่ซื้อผ่านบริษัทในเครือกสิกรไทย* 
 • มูลค่าหุ้นในบัญชีลงทุนของ บล.กสิกรไทย 
 • มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชี TFEX ของ บล.กสิกรไทย * (เริ่มให้บริการในปี 2567) 
 • มูลค่าตั๋วใช้เงินของธนาคารกสิกรไทย ทุกฉบับที่ท่านถือครองอยู่ 
 • มูลค่าตราสารหนี้ และ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structure notes) ที่ซื้อและฝากไว้กับธนาคารกสิกรไทย และบล.กสิกรไทย * 
 • มูลค่าประกันบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต(MTL) และ บริษัทเมืองไทยประกันภัย (MTI) ที่ซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ * 
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตกสิกรไทย  
 • ยอดคงค้างสินเชื่อบ้าน 
 • ยอดคงค้างสินเชื่อบุคคล (K-Personal OD และ K-Express Cash) 
 • ยอดคงค้างสินเชื่อรถยนต์ของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 

*รายการนี้จะแสดงบนรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินสำหรับลูกค้าTHE WISDOM เท่านั้น 

รายงานฉบับนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะจัดส่งให้ท่านเป็นรายเดือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ท่านแจ้งไว้ในการลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลที่จัดส่งจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีการเข้ารหัส DDMMYYYY ตามวันเกิดของท่าน 

เครือธนาคารกสิกรไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการ K-Consolidated Statement จะสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการสินทรัพย์ของท่านได้มากยิ่งขึ้น

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการแนะนำบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
- The Wisdom Contact Center โทร. 0 2888 8899 สำหรับลูกค้าบัตร THE WISDOM กสิกรไทยหรือ
- The Premier Contact Center โทร. 0 2888 8877 สำหรับลูกค้าบัตร THE PREMIER กสิกรไทย
 
 
 
(C) KASIKORNBANK PCL. All rights reserved.