ไทย |  Eng
หน้าหลัก  > ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ > ใส่หมายเลขบัตร > ตรวจสอบตัวตน > บันทึกข้อมูล > ยืนยันข้อมูล > สิ้นสุดการทำรายการ

K-Consolidated Statement

K-Consolidated Statement คือ บริการรายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้า THE WISDOM และ ลูกค้า THE PREMIER ของเครือธนาคารกสิกรไทย

บริการนี้ได้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลทรัพย์สินของท่านโดยสรุปข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนของบัญชีทุกประเภทไว้ในรายงานฉบับเดียว ซึ่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ได้แก่
- ยอดเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย ทุกประเภท ทุกบัญชี รวมถึงบัญชีร่วมที่มีชื่อของท่านเป็นชื่อแรกของบัญชี
- มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ บลจ.กสิกรไทย ทุกประเภท ทุกบัญชี
- มูลค่าหุ้นในพอร์ตของ บล.กสิกรไทย ทุกพอร์ต
- มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารกสิกรไทย ทุกฉบับที่ท่านถือครองอยู่ (เริ่มให้บริการได้ ในปี 2553)
- มูลค่าสินทรัพย์ ประเภท Capital Market ได้แก่ พันธบัตร Structured notes หุ้นกู้ ต่างๆ ที่ท่านได้ทำการซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย
(จะเริ่มให้บริการได้ ในปี 2553)
- ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตกสิกรไทย ทุกบัตร
- ยอดคงค้างสินเชื่อบ้าน
- ยอดคงค้างสินเชื่อบุคคล (K-Personal OD และ K-Express Cash)
- ยอดคงค้างสินเชื่อรถยนต์ของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
รายงานฉบับนี้ เครือธนาคารกสิกรไทยจะจัดส่งให้ท่านเป็นรายเดือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ท่านแจ้งไว้ในการลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลที่จัดส่งจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีการเข้ารหัสที่ท่านได้กำหนดไว้

เครือธนาคารกสิกรไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริการ K-Consolidated Statement จะสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการสินทรัพย์ของท่านได้มากยิ่งขึ้น

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการแนะนำบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
- THE WISDOM Contact Center โทร. 0 2888 8899 สำหรับลูกค้าบัตร THE WISDOM กสิกรไทยหรือ
- THE PREMIER Contact Center โทร. 0 2888 8877 สำหรับลูกค้าบัตร THE PREMIER กสิกรไทย
 
 
 
(C) KASIKORNBANK PCL. All rights reserved.