K-Speed Top Up

กรุณาระบุข้อมูลเพื่อพิมพ์เอกสารอ้างอิงการชำระเงิน

หมายเลขบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เช่น 0812345678
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
กรุณาระบุตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น *
วันที่ทำรายการ เริ่มต้น
 
วันที่ทำรายการ สิ้นสุด
 
กรุณาพิมพ์รหัสที่คุณเห็น
 
(ตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวเลข)
หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์เอกสารอ้างอิงการชำระเงิน ย้อนหลังได้ 3 เดือน นับจากวันที่ทำรายการ