K-Corporate Payment Card

กรุณาระบุข้อมูลเพื่อพิมพ์เอกสารอ้างอิงการโอนเงิน/ชำระเงิน

หมายเลขบัตร(16หลัก)
เช่น 8899999999991234
เลขที่รายการ
จำนวนเงิน
เช่น 1200.00
วันที่ทำรายการ
 
กรุณาพิมพ์รหัสที่คุณเห็น
 
(ตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวเลข)
หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์เอกสารอ้างอิงการโอนเงิน/ชำระเงิน ย้อนหลังได้ 3 เดือน นับจากวันที่ทำรายการ